9898bc60399e15f2f54f1326e5ad8bbf

WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMIOLOGICZNE

dla funkcjonowania placów zabaw/siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Postomino

(zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

           Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

PROCEDURY POSTĘPOWNIA OBOWIAZUJĄCE NA PLACACH ZABAW:

     Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także bieżących komunikatów CKiS Postomino www.ckis.postomino.pl

Pamiętajmy, że jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie. Mając na uwadze troskę o najbliższych, należy zachować szczególną ostrożność aby w/w zalecenia były powszechnie stosowane.